เกี่ยวกับบริษัท AvailaSoft
หุ้นส่วนพันธมิตรของเรา
การต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
คำชี้แจงทางกฏหมาย
สงวนลิขสิทธิ์




คำชี้แจงทางกฏหมาย



ข้อตกลง
คุณยินยอมว่าการเข้าถึงของคุณและการใช้เวบไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ถูกดูแลและตีความตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าใช้เวบไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงนี้

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
บริษัท AvailaSoft Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขและลบเนื้อหาในเอกสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม และราคาที่ได้ระบุไว้ในเวบไซต์แห่งนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ เนื้อหาและส่วนประกอบของเวบไซต์แห่งนี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิค หรือ ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ และ เวบไซต์จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลา โดยที่ AvailaSoft อาจจะปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โปรแกรมที่อธิบายไว้ในเวบไซต์แห่งนี้ได้ตลอดเวลา. บริษัท AvailaSoft Corporation จะไม่ถูกจำกัดต่อ "ข้อจำกัดของความรับผิด" ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาต
ซอฟท์แวร์ใดๆที่มีไว้เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์แห่งนี้ ("ซอฟท์แวร์") ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ AvailaSoft การใช้งานซอฟท์แวร์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงตามสัญญาอนุญาตของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ ถ้ามี หรือ มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ ("ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาต") ผู้ใช้จะไม่ทำการติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่มาติดมากับ หรือ รวมอยู่กับ ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาต จนกว่าจะเห็นด้วยในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาอนุญาต

ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ที่มีจัดไว้เพื่อการดาวน์โหลด เพื่อสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้งานเหล่านั้นเท่านั้น ดังข้อตกลงตามสัญญาอนุญาต การทำซ้ำ หรือแจกจ่ายซอฟท์แวร์ดังกล่าวถือว่าไม่เป็นไปตาม ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาต เป็นการแสดงออกถึงการละเมิดกฏหมายอย่างชัดแจ้ง อันมีความผิดต้องโทษตามกฏหมายแพ่งและอาญา โดยผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายในอัตราโทษสูงสุด การกระทำการคัดลอก ทำซ้ำ หรือ แจกจ่ายซอฟท์แวร์ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือ สถานที่ใดๆ ที่มีเพื่อการคัดลอก ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายต่อไปในอนาคต ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดแจ้ง โดยไม่จำกัดต่อสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว


การรับประกันและความรับผิดชอบ
ในข้อตกลงระหว่างคุณและ AVAILASOFT ทุกเนื้อหาและองค์ประกอบของเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ, การแสดงอย่างชัดแจ้งหรือมีนัย, รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ การรับประกันคุณภาพเชิงพาณิชย์ คุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือ ความเหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือ สิ่งใดที่เกิดขึ้นตามกฏหมาย, พระราชบัญญติ, การใช้เพื่อการค้า หรือ แนวทางปฏิบัติในการซื้อขาย AVAILASOFT จะถือว่า มิต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือ การยกเว้นใน ข้อมูล หรือ เนื้อหา หรือ เอกสารอื่นใด ที่ซึ่ง ถูกอ้างอิง หรือ เชื่อมโยงมายังเวบไซต์แห่งนี้

ข้อจำกัดของความรับผิด
AVAILASOFT ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเวบไซต์ของ AVAILASOFT AVAILASOFT ไม่ต้องรับผิดในเหตุการณ์ใดๆ สำหรับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้น ผลที่ตามมา ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันหมายรวมถึงการสูญเสียในกำไร, รายได้, ธุรกิจ, การใช้งาน, ข้อมูล, ชื่อเสียง หรือความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ โดยไม่ขึ้นอยู่กับการละเมิดสัญญา, การละเมิดการรับประกัน, การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น, ความรับผิดในสินค้า หรือ ข้อกฏหมายใดๆ ถึงแม้ว่า AVAILASOFT จะได้รับแจ้งต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้วสำหรับในบางรัฐ หรือบางประเทศ ที่ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความสูญเสียต่อเหตุการณ์ ผลที่ตามมา หรือ คามเสียหายพิเศษ ดังนั้นการยกเว้น หรือจำกัดความเสียหายข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

คุณมีหน้าที่ในการจัดหาการป้องกันที่เพียงพอ การสำรองข้อมูล และ/หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเวบไซต์ของ AVAILASOFT และ จะไม่เรียกร้องต่อ AVAILASOFT สำหรับการสูญเสียใดๆอันเนื่องมาจากการใช้เนื้อหา/ส่วนประกอบ คุณยินยอมและคุณให้คำมั่นที่จะไม่ฟ้องร้อง AVAILASOFT เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ


การเชื่อมโยงไปยังเวบไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์ ของ AvailaSoft อาจจะถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท AvailaSoft Corporation และ บริษัท AvailaSoft Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น AvailaSoft ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ มีขึ้นเพื่อความความสะดวกเท่านั้น การใส่การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ไม่สามารถอาจกล่าวเป็นนัยได้ว่า เป็นการรับรอง โดยบริษัท AvailaSoft Corporation ต่อเวบไซต์ หรือ ต่อสินค้าและบริการของเวบไซต์เหล่านั้น และอันจะหมายถึง ความเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือ การรับรองต่อสินค้าและบริการของเวบไซต์เหล่านั้นด้วย บริษัท AvailaSoft Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเชื่อมโยง หรือ โปรแกรมการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปราศจากภาระผูกพัน
เนื้อหาในเวบไซต์นี้อาจสามารถเข้าใช้งานได้จากหลายประเทศ และอาจมีผลิตภัณฑ์ของ AvailaSoft โปรแกรมและบริการ ที่ไม่ได้จัดให้มี หรือมีแผนที่จะจัดให้มีในประเทศของท่านนั้นๆ การอ้างอิงเหล่านี้จะไม่ได้เป็นนัยยะที่ว่า AvailaSoft มีความตั้งใจที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และ บริการเหล่านี้ ในประเทศของท่าน และการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการเหล่านี้ จะไม่ทำให้ AvailaSoft ต้องมีภาระผูกพัน ที่จะต้องจัดให้สิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมีในประเทศเหล่านั้น

การจำกัดสิทธิ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เนื้อหาจะถูกมีให้ตามสิทธิจำกัด การใช้ คัดลอก หรือเปิดเผย โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดตามที่ได้ระบุไว้ใน วรรคย่อยที่ (c)(1)(ii) ตามมาตราสิทธิใน ข้อมูลทางเทคนิคและซอฟทแวร์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบังคับการขอรับข้อมูลของกระทรวงกลาโหม 252.227-7013 หรือ วรรคย่อยที่ (c)(1) และ (2) ตามสิทธิจำกัดการพาณิชย์ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่ 48 CFR 55.227-19 ตามความเหมาะสม โดยที่ ผู้รับเหมา/ผู้ผลิต คือ บริษัท AvailaSoft Corporation การใช้เนื้อหาโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะต้องอยู่ภายใต้การรับทราบ ตามสิทธิของ AvailaSoft ที่ระบุไว้

กฏหมายบังคับใช้
เวบไซต์นี้ใช้งานและตั้งค่าโดย AvailaSoft จากสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา AvailaSoft จะไม่แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลเหล่านี้เหมาะสมและจัดให้มีสำหรับการอ้างอิงในชั้นศาลอื่นใด และทำ ให้สามารถเข้าถึงได้จากชั้นศาลในสถานที่ส่วนประกอบที่ผิดกฏหมายถือเป็นข้อต้องห้าม ผู้เลือกที่เข้าถึงเวบไซต์แห่งนี้จากกระบวนการในชั้นศาลอื่นๆเหล่านั้นจะถือว่ากระทำการด้วยตนเองและจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ทั้งนี้คุณจะไม่ใช้หรือส่งออกเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อกฏหมายการส่งออกและระเบียบข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

การแก้ไข
AvailaSoft อาจจะแก้ไขข้อตกลงนี้ในบางเวลา และการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจะถูกแสดงให้เห็นเฉพาะในส่วนข้อตกลงที่แก้ไขแล้วในเวบไซต์แห่งนี้ ดังนั้น คุณควรทบทวนข้อสัญญาทุกครั้งที่คุณเรียกดูเวบไซต์ของเราในแต่ละครั้ง